قیمت پروفیل تهران شرق ✅ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

لیست قیمت پروفیل تهران شرق

پروفیل وزن قیمت وضعیت
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق5/57kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق6/97kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق7/43kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق6/5kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق8/13kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق7/43kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/15kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/94kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/01kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/27kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/15kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/94kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق12/08kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق15/11kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/01kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/27kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/01kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/27kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق19/52kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/94kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق17/43kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق20/92kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق23/24kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/73kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق20/92kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق25/1kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق23/24kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق20/45kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق25/57kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق30/68kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق33/47kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق26/03kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق32/54kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق39/05kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق34/87kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق41/84kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق33/47kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق24/17kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق30/22kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق36/26kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق26/03kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق32/54kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق39/05kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق29/75kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق37/19kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق44/63kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

جهت بررسی و مقایسه قیمت پروفیل در کارخانه ها و انبارهای مختلف به صفحه قیمت پروفیل مراجعه نمایید .

جهت خرید هریک از اقلام ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .

به دلیل نواسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، برای خرید گرفتن تاییدیه قیمت از دفتر فروش صبا الزامی است.

● خرید شما از گروه صبا افتخار ماست .

( مزایای خرید از صبا )

کارخانه لوله و پروفیل تهران شرق

 

جدول وزن پروفیل تهران شرق

حداقل وزن پروفیل تهران شرق در سایز 20 در 10 با ضخامت 2 میلیمتر، برابر است با 5.57 کیلوگرم و حداکثر وزن پروفیل تهران شرق در سایز 40 در 20 با ضخامت 2.5 میلیمتر، برابر است با 13.94 کیلوگرم. سایر ابعاد، ضخامت‌ها و وزن‌های مربوط به هر کدام در جدول بالا وجود دارند.

 

معرفی کارخانه پروفیل تهران شرق

شرکت نورد لوله و پروفیل تهران شرق در سال 1380 با هدف تولید انواع لوله و پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی و ساخت اسکلتهای سنگین فلزی پیش‌ساخته تاسیس شد. ظرفیت تولیدی این مجموعه در حال حاضر 220.000 تن لوله می باشد. گروه تهران شرق با تولید محصولات متنوع (تا سایز 8 اینچ و ضخامت 10 میلی متر) توانسته است به بازارهای صادراتی آسیای میانه، عراق و افغانستان نیز دست پیدا کند.

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان مدرس، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۱۸۴

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده خاوران، پاکدشت، خاتون آباد، خیابان کانال آب شمالی، پلاک ۴۹

 

ظرفیت تولید کارخانه تهران شرق، بیش از 300 هزار تن در سال است. این عدد شگفت انگیز نشان از سهم بزرگ این کارخانه در بازار مقاطع فولادی ایران و کشورهای همسایه دارد.

 

مزایای خرید از تهران شرق

تهران شرق یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران است که در استان تهران قرار دارد. این کارخانۀ معظم توانسته درصد بزرگی از نیاز و تقاضای بازار ایران و خاورمیانه را تامین نماید. پروفیل تولیدی توسط تهران شرق را می‌توان یکی از بهترین و محبوب‌ترین محصولات فولادی در بازار به شمار آورد که استفاده‌های زیادی در انواع ساخت و ساز دارد. همچنین خطوط تولید شرکت تهران شرق توانایی تولید انواع قوطی‌های مربع و مستطیل شکل فولادی از اندازه ۱۰*۱۰ میلیمتر تا ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر و با ضخامت‌های ۱.۵ تا ۴ میلیمتر با طول‌های متنوع را دارد.

 

محصولات کارخانه تهران شرق

محصولات این کارخانه دارای تنوع فراوانی است که تعدادی از آن‌ها عبارتند از:

  • مقاطع باز
  • پروفیل‌های مخصوص درب و پنجره با نام‌های 507، 508 و 509
  • پروفیل در اشکال مربع و مستطیل در ضخامت‌های 5 الی 10
  • تولید انواع لوله‌های صنعتی و ساختمانی از ضخامت 1 الی 10

 

قوطی و پروفیل آهن تهران شرق

پروفیل آهن و قوطی آهن از مقاطع پرمصرف فولادی هستند که در صنایع مختلف عمرانی، کاربردهای فراوانی دارند. صنایع ساختمان سازی یکی از این صنایع عمرانی است که نیاز فراوانی به پروفیل‌های آهنی دارد و نبود آن باعث می‌شود که این حوزه را به‌طور کلی دچار مشکل نماید. یکی از محصولات پرطرفدار کارخانه تهران شرق، پروفیل آهن تهران شرق است که با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه می‌شود. بازار پروفیل آهن شادآباد یکی از بازارهایی است که محصول پروفیل آهن تهران شرق در آن خرید و فروش می‌شود، اما شما می‌توانید این محصول را با قیمت بهتر در فروشگاه گروه صبا خریداری نمایید.

کارخانه تهران شرق به تولید انواع پروفیل‌های مخصوص درب و پنجره و پروفیل‌های مربع و مستطیل شکل در ضخامت‌های 5 تا 10 براساس استانداردهای روز دنیا مشغول است. خرید مستقیم از این کارخانه دارای قوانین خاصی بوده و مشتریان قادر به انجام این کار نیستند از این رو گروه صبا خرید از کارخانه تهران شرق را در تمامی ابعاد برای شما فراهم نموده است.

پروفیل فولاد تهران شرق

کارخانه تهران شرق به عنوان یکی از ارکان قدرتمند کشور در تولید محصولات فولادی، توانسته با کادری مجرب و دریافت استانداردهای کیفیت، اقدام به تولید و عرضه پروفیل فولادی نماید. سهولت در محاسبات و طراحی قالب جهت تولید پروفیل باز و بسته فولادی این امکان را برای تولیدکننده فراهم می‌نماید تا بر اساس درخواست مشتری بتواند نیاز بازار را با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق نماید.

 

قیمت روز لوله و پروفیل تهران شرق

قیمت روز پروفیل تهران شرق به مانند پروفیل تولیدی سایر تولیدکنندگان، در چند سال اخیر تحت تاثیر نوسان بالای قیمت ارز قرار گرفته است و به همین دلیل قیمت پروفیل تهران شرق به روز اعلام می‌شود. عامل قیمت ارز، مهمترین تاثیر را در قیمت‌های نجومی این محصول در بازار دارد و نوسان آن به‌گونه‌ای است که گویا قرار نیست روی آرامش را به خود ببیند. اگر بخواهیم یک مقایسه قیمتی بین قیمت پروفیل سبک و قیمت پروفیل سنگین داشته باشیم، باید گفت که قیمت واحد پروفیل سبک بالاتر از سنگین است اما با توجه به وزن بالای پروفیل سنگین و هزینه بالاتری که برای آن پرداخت می‌شود، بسیاری از خریداران، تصوری برعکس از آن دارند که این موضوع اشتباه است. البته نباید پروفیل سبک و پروفیل سنگین را با محصول پروفیل اشتباه گرفت. وقتی صحبت از پروفیل می‌شود، منظور پروفیل آهن است که کاربرد آن متفاوت از دو مدل دیگر است.

 

نمودار قیمت قوطی و پروفیل تهران شرق

بررسی نمودار قیمت پروفیل تهران شرق در دو سال گذشته نشان می‌دهد که محصولات این شرکت تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور به مانند سایر کارخانجات، رشد زیادی را به خود دیده‌اند. افزایش قیمت ارز تاثیر زیادی بر روی قیمت تمامی محصولات داشته است به شکلی که نمودار قیمتی، با شیب تندی، رشد داشته است.

 

نمایندگی فروش پروفیل تهران شرق

شما مصرف کننده گرامی می‌توانید کلیه محصولات کارخانه لوله و پروفیل تهران شرق را توسط گروه صبا به بهترین قیمت تهیه فرمایید. کارشناسان فروش ما در گروه صبا، این آمادگی را دارند که بهترین مشاوره را در زمینه خرید محصولات این کارخانه و مقایسه آن با محصولات سایر کارخانجات به شما ارائه داده و آن‌ها را به سرتاسر کشور ارسال نماید.

 

قیمت پروفیل سبک تهران شرق

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی که به قوطی سبک هم معروف است، از ورق روغنی و براساس استاندارد DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 تولید می‌شود. پروفیل سبک از مهمترین دسته‌های پروفیل است که به‌دلیل خصوصیات عالی خود، استفاده گسترده‌ای در تولیداتی از قبیل مبلمان، دوچرخه، خودرو، لوازم خانگی، اگزوز، کانکس، کانتینر و … دارد. تعاونی تهران شرق نیز در راستای تکمیل نمودن سبد محصولات خود، اقدام به عرضه پروفیل سبک نموده است و شما می‌توانید بهترین قیمت پروفیل سبک تهران شرق را از گروه صبا بخواهید. ما این محصول را به سرتاسر ایران ارسال می‌کنیم.

 

قیمت پروفیل تهران شرق

با توجه به قرارگیری کارخانه تهران شرق در استان تهران، خرید محصولات آن در این استان با سادگی و قیمت بهتری همراه است زیرا هزینه حمل بار به میزان زیادی باعث کاهش مبلغ پرداختی شما می‌شود. البته قیمت این محصولات در تهران (بدون در نظر گرفتن هزینه حمل) با سایر استان‌های ایران تفاوتی ندارد و شما می‌توانید این محصولات را با بهترین قیمت از گروه صبا خریداری نمایید.

 

قیمت پروفیل چهارچوب تهران شرق

پروفیل چهارچوب تهران شرق یکی از محصولاتی است که توسط گروه صبا به فروش می‌رسد و کاربرد و مصرف آن بسیار بالا می‌باشد. کیفیت پروفیل این کارخانه بسیار مناسب جهت ساخت چهارچوب می‌باشد و به همین دلیل است که فروش آن در گروه صبا بسیار بالا است. پروفیل درب تهران شرق نیز به مانند چهارچوب، یکی از محصولات پرطرفدار این کارخانه می‌باشد، و به همین دلیل پروفیل درب قیمت تهران شرق، یکی از آیتم‌های پرجستجو در اینترنت می‌باشد.

لیست این محصولات عبارتند از:

  • پروفیل 508
  • پروفیل 509
  • چهارچوب فرانسه
  • چهارچوب ایرانی
  • چهارچوب رومی

 

قیمت پروفیل فرانسوی تهران شرق

کارخانه پروفیل تهران شرق محصولات خود را در انواع پروفیل درب و پنجره، پروفیل فرانسوی، قوطی‌های مستطیل و مربع در ابعاد و ضخامت‌های مختلف تولید و به بازار عرضه می‌نماید.

 

پرسش و پاسخ

مزایای خرید پروفیل از تهران شرق چیست؟

تهران شرق یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل استان تهران و کشور ایران است که توانسته رنج بزرگی از محصولات مورد نیاز بازار را تامین و درصد بزرگی از مشتریان را به خود جذب نماید.

بهترین قیمت پروفیل چهارچوب و درب و پنجره تهران شرق را از کجا پیدا کنیم؟

گروه صبا به عنوان یکی از بزرگترین عرضه کنندگان محصولات تهران شرق شناخته می‌شود که محصولات این کارخانه را به سرتاسر ایران ارسال می‌نماید.

قیمت در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 13 آبان 1402


guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها