رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی