توافق با سندیکای لوله و پروفیل عملیاتی نیست | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی