قیمت پروفیل جهان ✅ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

لیست قیمت پروفیل جهان

پروفیل وزن قیمت وضعیت
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل5/57kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل6/97kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل7/43kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل6/5kg37500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل8/13kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/62kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل7/43kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/62kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/15kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/94kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/01kg37500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/27kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/62kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/15kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/94kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل12/08kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل15/11kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/01kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/27kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل14/87kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/01kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/27kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل19/52kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/94kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل17/43kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل20/92kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل14/87kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل23/24kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل14/87kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/73kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل20/92kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل25/1kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل23/24kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل20/45kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل25/57kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل30/68kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل33/47kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل26/03kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل32/54kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل39/05kg36500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل34/87kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل41/84kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل33/47kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل24/17kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل30/22kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل36/26kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل26/03kg37500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل32/54kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل39/05kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل29/75kg37500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل37/19kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل44/63kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/5

جهت بررسی و مقایسه قیمت پروفیل در کارخانه ها و انبارهای مختلف به صفحه قیمت پروفیل مراجعه نمایید .

مشاهده همه محصولات کارخانه جهان پروفیل پارس

خرید شما از گروه صبا افتخار ماست .

جهت خرید هریک از اقلام ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .

به دلیل نوسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، برای خرید گرفتن تاییدیه قیمت از دفتر فروش صبا الزامی است.

کارخانه لوله و پروفیل جهان

 

معرفی کارخانه جهان پروفیل پارس

شرکت جهان پروفیل پارس در سال 1361 تاسیس و فعالیت خود را با تولید مصنوعات فولادی آغاز کرد. این کارخانه در زمینی به مساحت 10 هکتار در جاده ساوه شروع به فعالیت کرد و با رشد روزافزون توانست خود را به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی تولیدکننده مصنوعات صنعتی از جمله لوله، قوطی و پروفیل در منطقه معرفی نماید.

جهان پروفیل پارس با بیش از بیست و پنج سال تجربه و مهارت در تولید مصنوعات فولادی، مصنوعات صنعتی و ساختمانی و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، کادر مهندسی و فنی با‌‌تجربه و نیز تأمین مواد اولیه مرغوب از شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان و سایر تولیدکنندگان معتبر خارجی، توسعه کمی و کیفی خود را ادامه می‌دهد. طرح توسعه این شرکت با گسترش خطوط لوله‌های ERW از 8 تا 56 اینچ جهت کاربردهای نفتی و گازی و با کیفیت استانداردهای جهانی نیز در دست انجام است. خطوط تولیدی این شرکت با ظرفیت اسمی بیش از 476000 تن در سال، علاوه بر تأمین بخش عمده نیاز داخلی، زمینه ساز صادرات به کشورهای منطقه نیز شده است که این میزان تولید در راستای طرح توسعه‌ای در سال جاری، تا دو برابر نیز افزایش خواهد یافت. کیفیت بالا و منطبق با استانداردهای جهانی، پرسنل مجرب و متخصص، احترام به اصول مشتری مداری و تولید بر مبنای نیازهای جامعه صنعتی از مهم‌ترین نقاط برجسته شرکت جهان پروفیل پارس است. همچنین پذیرش سفارش اختصاصی مشتریان و ارائه محصول با کیفیت بالا، قیمت مناسب و وجود تنوع محصول همراه با انعطاف پذیری در تولید، این مجموعه را از سایر مجموعه های تولیدی مشابه متمایز نموده است و موجب شده تا همواره پاسخگوی نیازهای بازار داخلی و خارجی باشد.

 

 

شرکت جهان پروفیل پارس

محصولات پروفیل جهان

محصولات این کارخانه دارای تنوع فراوانی است که تعدادی از آن‌ها عبارتند از:

  • لوله‌های صنعتی و داربستی
  • قوطی‌های صنعتی و ساختمانی
  • پروفیل درب و پنجره
  • مقاطع باز
  • لوله‌های مبلی
  • نبشی و ناودانی

 

جدول وزن پروفیل جهان

حداقل وزن پروفیل جهان در سایز 20 در 10 با ضخامت 2 میلیمتر، برابر است با 5.57 کیلوگرم و حداکثر وزن پروفیل جهان در سایز 40 در 20 با ضخامت 2.5 میلیمتر، برابر است با 13.94 کیلوگرم. سایر ابعاد، ضخامت‌ها و وزن‌های مربوط به هر کدام در جدول بالا وجود دارند.

 

مزایای خرید از پروفیل جهان

پروفیل جهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران است که در مسیر تهران و ساوه قرار دارد. این کارخانۀ معظم توانسته درصد بزرگی از نیاز و تقاضای بازار را تامین نماید. پروفیل تولیدی توسط کارخانه جهان را می‌توان یکی از بهترین و محبوب‌ترین محصولات فولادی در بازار به شمار آورد که استفاده‌های زیادی در انواع ساخت و ساز دارد.

 

قیمت روز پروفیل جهان

قیمت روز پروفیل جهان به مانند پروفیل تولیدی سایر تولیدکنندگان، در چند سال اخیر تحت تاثیر نوسان بالای قیمت ارز قرار گرفته است و به همین دلیل قیمت پروفیل جهان به روز اعلام می‌شود. عامل قیمت ارز، مهمترین تاثیر را در قیمت‌های نجومی این محصول در بازار دارد و نوسان آن به‌گونه‌ای است که گویا قرار نیست روی آرامش را به خود ببیند. اگر بخواهیم یک مقایسه قیمتی بین قیمت پروفیل سبک و قیمت پروفیل سنگین داشته باشیم، باید گفت که قیمت واحد پروفیل سبک بالاتر از سنگین است اما با توجه به وزن بالای پروفیل سنگین و هزینه بالاتری که برای آن پرداخت می‌شود، بسیاری از خریداران، تصوری برعکس از آن دارند که این موضوع اشتباه است. البته نباید پروفیل سبک و پروفیل سنگین را با محصول پروفیل اشتباه گرفت. وقتی صحبت از پروفیل می‌شود، منظور پروفیل آهن است که کاربرد آن متفاوت از دو مدل دیگر است.

 

نمودار قیمت پروفیل جهان

بررسی نمودار قیمت پروفیل جهان در دو سال گذشته نشان می‌دهد که محصولات این شرکت تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور به مانند سایر کارخانجات، رشد زیادی را به خود دیده‌اند. افزایش قیمت ارز تاثیر زیادی بر روی قیمت تمامی محصولات داشته است به شکلی که نمودار قیمتی، با شیب تندی، رشد داشته است.

 

نمایندگی پروفیل جهان

شما مصرف کننده گرامی می‌توانید کلیه محصولات کارخانه لوله و پروفیل جهان را توسط گروه صبا به بهترین قیمت تهیه فرمایید. کارشناسان فروش ما در گروه صبا، این آمادگی را دارند که بهترین مشاوره را در زمینه خرید محصولات این کارخانه و مقایسه آن با محصولات سایر کارخانجات به شما ارائه داده و آن‌ها را به سرتاسر کشور ارسال نماید.

همچنین برای مشاهده قیمت پروفیل در تمام کارخانه های تولید پروفیل آهن میتوانید به صفحه قیمت پروفیل مراجعه نمایید .

 

پرسش و پاسخ

مزایای خرید پروفیل از جهان چیست؟

پروفیل جهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل استان اصفهان و کشور ایران است که توانسته رنج بزرگی از محصولات مورد نیاز بازار را تامین و درصد بزرگی از مشتریان را به خود جذب نماید.

بهترین قیمت پروفیل چهارچوب و درب و پنجره جهان را از کجا پیدا کنیم؟

گروه صبا به عنوان یکی از بزرگترین عرضه کنندگان محصولات پروفیل جهان شناخته می‌شود که محصولات این کارخانه را به سرتاسر ایران ارسال می‌نماید.

 

گالری تصاویر جهان پروفیل پارس

تصاویر زیر نمایی از خط تولید کارخانه جهان پروفیل پارس می‌باشد.

کارخانه جهان پروفیل پارسقیمت پروفیل جهانقیمت پروفیل جهان امروز

قیمت در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 22 شهریور 1402


0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها