قیمت پروفیل سبک اصفهان ✅ | پروفیل سبک اصفهان | گروه صنعتی صبا

ضخامت طولتحویلواحدقیمت
پروفیل سبک ضخامت 0.46 مترکارخانهکیلوگرم50200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 0.56 مترکارخانهکیلوگرم48200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 0.66 مترکارخانهکیلوگرم46200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 0.76 مترکارخانهکیلوگرم44200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 0.86 مترکارخانهکیلوگرم44200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 0.96 مترکارخانهکیلوگرم44200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 16 مترکارخانهکیلوگرم44200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 1.256 مترکارخانهکیلوگرم44200 تومان
پروفیل سبک ضخامت 1.56 مترکارخانهکیلوگرم44200 تومان

معمولاً قیمت پروفیل سبک اصفهان و کلا قیمت پروفیل برحسب واحد وزن اعلام می‌شود (به‌ عنوان مثال هر کیلو 44,200 تومان یا هر تن 44,200,000 تومان). که البته معمولا قیمت پروفیل در اصفهان از استان های دیگر پایین تر بوده و مرجعی برای تعیین قیمت در شهرهای دیگر است .

 

● بارگیری تمام مشتریان عزیزی که به تهران نزدیک تر هستند از انبار تهران صورت میپذیرد ●

پروفیلوزن قیمت وضعیت
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 0/5 میلیمتر کارخانه اصفهان0/92kg46250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان1/11kg45250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان1/3kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان1/48kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان1/67kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان1/85kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 10 در 10 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان2/32kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان1/78kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 0/65 میلیمتر کارخانه اصفهان1/93kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان2/08kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان2/38kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان2/67kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان2/97kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 1/1 میلیمتر کارخانه اصفهان3/27kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 16 در 16 ضخامت 1/2 میلیمتر کارخانه اصفهان3/57kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 0/5 میلیمتر کارخانه اصفهان1/39kg46200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان1/67kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 0/65 میلیمتر کارخانه اصفهان1/81kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان1/95kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان2/23kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان2/51kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان2/78kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 1/15 میلیمتر کارخانه اصفهان3/2kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان3/48kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان4/18kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان1/95kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 0/65 میلیمتر کارخانه اصفهان2/11kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان2/27kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان2/6kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان2/92kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان3/25kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 1/1 میلیمتر کارخانه اصفهان3/58kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 1/15 میلیمتر کارخانه اصفهان3/74kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان4/06kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان4/88kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان2/23kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 0/67 میلیمتر کارخانه اصفهان2/49kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان2/6kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان2/97kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان3/34kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان3/71kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان4/64kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان5/57kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان2/78kg45200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان3/25kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان3/71kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان4/18kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان4/64kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 1/3 میلیمتر کارخانه اصفهان6/04kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان6/97kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان2/6kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان2/97kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان3/34kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان3/71kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان4/64kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان5/57kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان3/25kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان3/71kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان4/18kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان4/64kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان5/81kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان6/97kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان3/9kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان4/46kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان5/02kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان5/57kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان6/97kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان8/36kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 0/6 میلیمتر کارخانه اصفهان3/34kg45200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان3/9kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان4/46kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان5/02kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان5/57kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 1/2 میلیمتر کارخانه اصفهان6/69kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 1/4 میلیمتر کارخانه اصفهان7/81kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان8/36kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان5/2kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان5/85kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان6/5kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 1/15 میلیمتر کارخانه اصفهان7/48kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان8/13kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 1/4 میلیمتر کارخانه اصفهان9/11kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان9/76kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان5/2kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان5/95kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان6/69kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان7/43kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 1/2 میلیمتر کارخانه اصفهان8/92kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 1/4 میلیمتر کارخانه اصفهان10/41kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان11/15kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 1/2 میلیمتر کارخانه اصفهان7/81kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان9/76kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان5/2kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان5/95kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان6/69kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان7/43kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 1/1 میلیمتر کارخانه اصفهان8/18kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان9/29kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان11/15kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان7/43kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان8/36kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان9/29kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان11/62kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان13/94kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان5/2kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان5/95kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان6/69kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان7/43kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان9/29kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان12/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان7/43kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان8/36kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان9/29kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان11/62kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان13/94kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان10/04kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه اصفهان11/15kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان13/94kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان16/73kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 0/7 میلیمتر کارخانه اصفهان7/81kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 0/8 میلیمتر کارخانه اصفهان8/92kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 0/9 میلیمتر کارخانه اصفهان10/04kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 1/25 میلیمتر کارخانه اصفهان13/94kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 1/5 میلیمتر کارخانه اصفهان16/73kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1

جهت خرید یا اطلاع از قیمت پروفیل سبک، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .

به دلیل نواسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، پیش از خرید گرفتن تاییدیه قیمت از دفتر فروش صبا الزامی است.

خرید شما از گروه صبا افتخار ماست .

( مزایای خرید از صبا )

قیمت پروفیل سبک اصفهان در کارخانه و همچنین انبار تهران.

 

جدول وزن پروفیل سبک اصفهان

حداقل وزن پروفیل سبک اصفهان در سایز 10 در 10 با ضخامت 0.5 میلی‌متر، برابر است با 0.92 کیلوگرم و حداکثر وزن پروفیل کیان پرشیا در سایز 16 در 16 با ضخامت 0.7 میلی‌متر، برابر است با 2.08 کیلوگرم. سایر ابعاد، ضخامت‌ها و وزن‌های مربوط به هر کدام در جدول بالا قرار گرفته‌اند.

 

معرفی کارخانه پروفیل اصفهان

کارخانه لوله و پروفیل سبک اصفهان با بیش از 12 سال سابقه، یکی از مجموعه‌های فعال در زمینه تولید پروفیل سبک می‌باشد که با هدف برطرف کردن نیاز تولیدکنندگان محصولات صنعتی و تجاری همچون انواع مبلمان اداری و خانگی، وسایل تزئینی، اگزوز، اجاق گاز و… محصولات خود را در این زمینه گسترش داده است.

 

پرسش و پاسخ

مزایای خرید پروفیل سبک از پروفیل اصفهان چیست؟

پروفیل اصفهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله و پروفیل استان اصفهان و کشور ایران است که توانسته رنج بزرگی از محصولات مورد نیاز بازار را تامین و درصد بزرگی از مشتریان را به خود جذب نماید. با توجه به اینکه این کارخانه به دو تولیدکننده اصلی ورق فولادی یعنی کارخانه‌های فولاد مبارکه و نورد اهواز، نزدیک است، امکان تامین با قیمت مناسب برای این کارخانه راحت‌تر است و در اغلب ضخامت‌ها قیمت مناسب‌تری دارد .

لوله پروفیل سبک کارخانه پروفیل اصفهان از کارخانه بارگیری میشود یا انبار ؟

برای مشتریانی که آدرس تخلیه آن‌ها به اصفهان نزدیکتر باشد، بار مستقیماً از کارخانه بارگیری می‌شود، اما مشتریان تهرانی می‌توانند از انبار تهران بارگیری نمایند.

 

گالری تصاویر پروفیل اصفهان

تصاویر زیر نمایی از خط تولید کارخانه لوله و پروفیل اصفهان می‌باشد.

پروفیل سبک اصفهان

 

 

مشاهده لیست قیمت پروفیل سبک

مشاهده لیست قیمت پروفیل در و پنجره

قیمت در گروه صبا | نویسنده : سروناز خسروی راد | بروزرسانی : 22 شهریور 1402


0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
6 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
صباپروفیل
پاسخ به  احمد علیزاده
7 ماه قبل

سلام و درود
بله مشکلی نیست .
با ما تماس بگیرین .

احمد علیزاده
احمد علیزاده
7 ماه قبل

سلام
امکانش هست ما شیراز ازتون نمایندگی بگیریم ؟ بارمون می خوایم از اصفهان بارگیری بشه .

مینا نوری
پاسخ به  علی نظری
8 ماه قبل

سلام وقت بخیر.
لطفا برای ثبت سفارش با دفتر فروش صبا تماس بگیرید.
خیالتون راحت لوله های ما مناسب خم کاری هستن.

علی نظری
علی نظری
8 ماه قبل

با سلام خدمت شما
من تولید صندلی تاشو دارم در شهرستان، لوله 10 ضخامت 40 و 16 ضخامت 70 استفاده دارم، چطور می تونم ازتون خرید کنم ؟
خم لوله خیلی برام مهمه در ضمن .

مینا نوری
پاسخ به  هادی غلامی
9 ماه قبل

سلام وقت بخیر.
لطفا برای کسب اطلاعات با دفتر فروش صبا تماس بگیرید تا همکارانم راهنماییتون کنن .

هادی غلامی
هادی غلامی
9 ماه قبل

سلام خسته نباشید
جهت اخذ عاملیت فروش در شهر همدان تقاضا دارم در صورت امکان شرایط رو بفرماییید.