وزن ورق گالوانیزه یکی از عوامل موثر بر قیمت این محصول است. هر چه وزن آن بیشتر باشد، قیمت ورق گالوانیزه آننیز بیشتر است. این امر به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل است. وزن ورق گالوانیزه 6 متری به عوامل مختلفی، مانند ضخامت لایه روی، عرض ورق و چگالی فلز روی بستگی دارد. ضخامت لایه روی ورق گالوانیزه به صورت گرم معمولاً بین 20 تا 275 میکرومتر است. ضخامت لایه روی ورق گالوانیزه به صورت سرد معمولاً بین 25 تا 100 میکرومتر است.

عرض ورق گالوانیزه معمولاً بین 100 تا 125 سانتی متر است.

چگالی فلز روی 7.85 گرم بر سانتی متر مکعب است.

با توجه به این عوامل، وزن ورق گالوانیزه 6 متری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

وزن = ضخامت لایه روی * عرض ورق * طول ورق * چگالی فلز روی

برای مثال، وزن ورق گالوانیزه 6 متری با ضخامت لایه روی 20 میکرومتر، عرض 125 سانتی‌متر و طول 6 متر برابر است با:

وزن = 20 میکرومتر * 125 سانتی متر * 6 متر * 7.85 گرم بر سانتی متر مکعب

وزن = 11.175 کیلوگرم

بنابراین، وزن ورق گالوانیزه 6 متری به صورت گرم با ضخامت لایه روی 20 میکرومتر، حدود 11.2 کیلوگرم است. البته این مقدار وزن تقریبی است و ممکن است با توجه به شرایط تولید و سایر عوامل، مقدار واقعی کمی متفاوت باشد.

برای محاسبه دقیق وزن ورق گالوانیزه 6 متری، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

وزن = (ضخامت لایه روی / 100000) * عرض ورق * طول ورق * چگالی فلز روی

در این فرمول، ضخامت لایه روی باید به میکرومتر و عرض ورق و طول ورق باید به سانتی متر تبدیل شوند.

گالوانیزه و گلخانه, مقالات, ورق در گروه صبا | نویسنده : امید مرادی | بروزرسانی : 14 آبان 1402