تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

استفاده از لوله سیاه برای گلخانه