واحدهای صنعتی اولین قربانی کمبود برق | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی