قیمت لوله مبلی | لوله سبک | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

قیمت لوله مبلی در گروه صنعتی صبا و همچنین برترین کارخانه های حاضر کشور .

ضخامت طول تحویل واحد قیمت
ضخامت 0.7 6 متر کارخانه کیلوگرم 44200 تومان
ضخامت 0.8 6 متر انبار صباپروفیل  کیلوگرم 44200 تومان
ضخامت 0.9 6 متر کارخانه  کیلوگرم 44200 تومان
ضخامت 1 6 متر کارخانه  کیلوگرم 44200 تومان
ضخامت 1.25 6 متر کارخانه  کیلوگرم 44200 تومان
ضخامت 1.5 6 متر انبار صباپروفیل  کیلوگرم 44200 تومان
ضخامت 0.4 6 متر انبار صباپروفیل  کیلوگرم 50200 تومان
ضخامت 0.5 6 متر کارخانه  کیلوگرم 48200 تومان
ضخامت 0.6 6 متر انبار صباپروفیل  کیلوگرم 46200 تومان

 

قیمت لوله مبلی مانند قیمت پروفیل سبک برحسب وزن اعلام میشود، به عنوان مثال قیمت امروز لوله مبلی کیلویی 44/200 تومان یا تنی 44/200/000 تومان اعلام میشود. که این قیمت بیش از همه تابع قیمت ورق سرد یا روغنی در بازار آهن و فولاد است. البته مد نظر داشته باشید که بعضی از قطرها و ضخامت ها گرانتر از قیمت پایه هستند و برای اطلاع از ریز قیمت های بروز شده می توانید جداول قیمت تولیدات صباپروفیل را در ادامه چک کنید .

 

لیست قیمت لوله مبلی صبا

لوله مبلی وزن قیمت وضعیت
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه صبا0/58kg50200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه صبا0/73kg47200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه صبا0/87kg46200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا1/02kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا1/16kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا1/31kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا1/46kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه صبا0/75kg49250 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه صبا0/94kg46250 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.65 میلیمتر کارخانه صبا1/23kg44250 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا1/32kg44250 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا1/51kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا1/7kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا1/89kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا2/37kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا2/84kg44250 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه صبا0/93kg49220 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه صبا1/16kg46220 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه صبا1/4kg45220 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا1/63kg44220 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا1/86kg44220 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا2/1kg44220 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا2/33kg44220 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا2/92kg44220 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا3/5kg44220 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه صبا1/57kg45200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا1/83kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا2/1kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا2/36kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا2/62kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا3/28kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا3/94kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه صبا1/16kg49200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه صبا1/46kg46200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه صبا1/75kg45200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا2/04kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا2/33kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا2/62kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا2/92kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا3/65kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا4/38kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه صبا1/92kg45200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا2/24kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا2/56kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا2/89kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا3/21kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه صبا3/53kg44200 تومان
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا4/01kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.4 میلیمتر کارخانه صبا4/49kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا4/81kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه صبا1/46kg49200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه صبا1/82kg46200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه صبا2/19kg45200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا2/55kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا2/92kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا3/28kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا3/65kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا4/56kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.4 میلیمتر کارخانه صبا5/11kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا5/47kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه صبا7/3kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا2/86kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا3/27kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا3/67kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا4/08kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا5/11kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا6/13kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا3/27kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا3/73kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا4/2kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا4/67kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه صبا5/13kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا5/84kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا3/57kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا4/08kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا4/59kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا5/11kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا6/38kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا7/66kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا3/88kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا4/43kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا4/99kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا5/54kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا6/93kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.4 میلیمتر کارخانه صبا7/76kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا8/32kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا4/29kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا4/9kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا5/51kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا6/13kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا7/66kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا9/19kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا4/59kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا5/25kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا5/91kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا6/57kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه صبا7/22kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا8/21kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا9/85kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا5/6kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا6/3kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا7kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه صبا7/7kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا8/76kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا10/51kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا5/11kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا5/84kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا6/57kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا7/3kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا9/12kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا10/95kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا9/85kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.4 میلیمتر کارخانه صبا11/03kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا11/82kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 57 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا10/4kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 57 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا12/48kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه صبا6/13kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا7kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا7/88kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا8/76kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا10/95kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا13/14kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 63.5 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه صبا9/27kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 63.5 ضخامت 1.2 میلیمتر کارخانه صبا11/12kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 63.5 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا13/9kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه صبا8/87kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه صبا9/98kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه صبا13/87kg44200 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه صبا16/64kg44200 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1

 

لیست قیمت لوله مبلی خاور صنعت هما

لوله مبلی وزن قیمت وضعیت
قیمت لوله مبلی 8 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/05kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 8 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/16kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 6 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/78kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 6 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/87kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.4میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/58kg50000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/73kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/87kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/02kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/16kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/31kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/46kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.25میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/82kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.4میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/75kg49050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/94kg46050 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/13kg45050 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/32kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/51kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/7kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/89kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/27kg44050 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.4میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/93kg49020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.46میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/07kg47020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/16kg46020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/4kg45020 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/63kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/86kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/1kg44020 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/33kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/92kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/5kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/31kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/57kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/83kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/1kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/36kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/62kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/15kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/94kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/94kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/21kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/49kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/77kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/32kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.3میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/87kg51500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.4میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/16kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.46میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/34kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/46kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/75kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/04kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/33kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/62kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/92kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/5kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.4میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/08kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/38kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 2میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/84kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.3میلیمتر کارخانه خاورصنعت0/96kg51500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.46میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/47kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/6kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/92kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/24kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/56kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/89kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/21kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/85kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/81kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.4میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/46kg49000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.46میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/67kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت1/82kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/19kg45000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/55kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/92kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/28kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/65kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/56kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/47kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 2میلیمتر کارخانه خاورصنعت7/3kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/86kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/27kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/67kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/08kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/9kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/13kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 2.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت10/22kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.6میلیمتر کارخانه خاورصنعت2/8kg45000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/27kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/73kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/2kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/67kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/84kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت7kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 2میلیمتر کارخانه خاورصنعت9/34kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/57kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/08kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/59kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/11kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/38kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت7/66kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت3/88kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/43kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/99kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/54kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/65kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت8/32kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/29kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/9kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/51kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/13kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت7/35kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت9/19kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/59kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/25kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/91kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/57kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت7/88kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت9/85kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت4/9kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/6kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/3kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت7kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت8/4kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت10/51kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/11kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت5/84kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/57kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت7/3kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت8/76kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت10/95kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت11/82kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.7میلیمتر کارخانه خاورصنعت6/13kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت7kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت7/88kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت8/76kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت10/51kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت13/14kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.8میلیمتر کارخانه خاورصنعت8/87kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.9میلیمتر کارخانه خاورصنعت9/98kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1میلیمتر کارخانه خاورصنعت11/09kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.1میلیمتر کارخانه خاورصنعت12/2kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.2میلیمتر کارخانه خاورصنعت13/31kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.5میلیمتر کارخانه خاورصنعت16/64kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
30010
30010
30010

 

لیست قیمت لوله مبلی فولاد ساب

لوله مبلی وزن قیمت وضعیت
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/13kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/32kg44050 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/51kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/7kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/89kg44050 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/08kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/37kg44050 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/84kg44050 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/4kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/63kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/86kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/1kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/33kg44020 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/56kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/92kg44020 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/5kg44020 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/57kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/83kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/1kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/36kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/62kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/28kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/94kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/66kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/21kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/49kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/77kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/75kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/04kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/33kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/62kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/92kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/65kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/38kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/84kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب1/92kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/24kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/56kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/89kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/21kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/01kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/81kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/78kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/19kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/55kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/92kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/28kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/65kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/56kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/47kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/86kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/27kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/67kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/08kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/11kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب6/13kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب2/8kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/27kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/73kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/2kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/67kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/84kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب7kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/06kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/57kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/08kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/59kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/11kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب6/38kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب7/66kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب3/88kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/43kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/99kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/54kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب6/93kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب8/32kg44000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/29kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب4/9kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/51kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب7/66kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب9/85kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/11kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه فولاد ساب5/84kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه فولاد ساب6/57kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه فولاد ساب7/3kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه فولاد ساب9/12kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه فولاد ساب10/95kg44000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1

 

لیست قیمت لوله مبلی ساوه

لوله مبلی وزن قیمتوضعیت
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/02kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/16kg47500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/31kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/46kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه1/6kg47500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه1/82kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/4kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/57kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/75kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه3/5kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/32kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/51kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/7kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/89kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه2/08kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/37kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/84kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/41kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه3/79kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/04kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/55kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/06kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/67kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/97kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/73kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.65 میلیمتر کارخانه ساوه1/51kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/63kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/86kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/1kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/33kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/5kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/2kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه4/67kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/26kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/51kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/76kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/02kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/83kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/1kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/36kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/94kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/21kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/77kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/16kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/04kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/33kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/65kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/38kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/24kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/56kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/89kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه3/21kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه3/53kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه4/01kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/81kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/78kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه6/42kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/55kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه3/65kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه4/56kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه5/47kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه7/3kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/86kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/27kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه3/67kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه8/17kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28.6 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/21kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28.6 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/26kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه7/88kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه8/76kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/27kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/73kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/2kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه4/67kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه7kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه9/34kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/57kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/59kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه6/38kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه7/66kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه9/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه10/22kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/88kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/43kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/99kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه5/54kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه6/93kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه8/32kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه11/09kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه4/29kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/9kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه5/51kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه7/66kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه9/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه12/26kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه4/59kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه5/91kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه8/21kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه9/85kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/14kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه7/3kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه9/12kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه10/95kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه14/6kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50.8 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه11/12kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه9/85kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه11/82kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 55 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه16/06kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 57 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه12/48kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه7kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه7/88kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه8/76kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه10/95kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه13/14kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه15/76kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه17/52kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه15/33kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه18/39kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه20/44kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 73 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه15/98kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 75 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه16/42kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه9/98kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه11/09kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه13/87kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه16/64kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه22/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه21/02kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه17/52kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه23/36kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 90 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه19/71kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 102 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه22/33kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 102 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه29/78kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1

 

لیست قیمت لوله مبلی تبریز

لوله مبلی وزنقیمت وضعیت
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه تبریز0/73kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز0/87kg46500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز1/02kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز1/16kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز1/31kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز1/46kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز1/82kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز2/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه تبریز0/94kg44600 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز1/13kg45600 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز1/32kg43600 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز1/51kg43600 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز1/7kg43600 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز1/89kg43600 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز2/37kg43600 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز2/84kg43600 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه تبریز1/16kg44520 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز1/4kg45520 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز1/63kg43520 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز1/86kg43520 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز2/1kg43520 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز2/33kg43520 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز2/92kg43520 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز3/5kg43520 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز1/57kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز1/83kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز2/1kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز2/36kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز2/62kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز3/28kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز3/94kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.4 میلیمتر کارخانه تبریز1/16kg49500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.5 میلیمتر کارخانه تبریز1/46kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز1/75kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز2/04kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز2/33kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز2/62kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز2/92kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز3/65kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز4/38kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز1/92kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز2/24kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز2/56kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز2/89kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز3/21kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز4/01kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز4/81kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز2/19kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز2/55kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز2/92kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز3/28kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز3/65kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز4/56kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز5/47kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز2/86kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز3/27kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز3/67kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز4/08kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز5/11kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز6/13kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.6 میلیمتر کارخانه تبریز2/8kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز3/27kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز3/73kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز4/2kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز4/67kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز5/84kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز7kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز3/57kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز4/08kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز4/59kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز5/11kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز6/38kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز7/66kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز3/88kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز4/43kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز4/99kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز5/54kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز6/93kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز8/32kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز4/29kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز4/9kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز5/51kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز6/13kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز7/66kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز9/19kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز4/59kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز5/25kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز5/91kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز6/57kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز8/21kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز9/85kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز4/9kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز5/6kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز6/3kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز7kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز8/76kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 48 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز10/51kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز5/11kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز5/84kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز6/57kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز7/3kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز9/12kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز10/95kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز6/13kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز7kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز7/88kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز8/76kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز10/95kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز13/14kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه تبریز7/76kg43500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه تبریز8/87kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه تبریز9/98kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه تبریز11/09kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه تبریز13/87kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه تبریز16/64kg43500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/1

 

لوله مبلی چیست ؟

لوله مبلی یا لوله سبک لوله ایه که از ورق روغنی تولید میشه و گاهی بهش لوله روغنی هم میگن . لوله مبلی یا سبک بخاطر خصوصیات بی نظیری که داره حسابی جاشو تو بازار لوله و پروفیل باز کرده و الان تو محصولات مختلفی مثل : قطعات خودرو و موتورسیکلت، مبل و میز، دوچرخه، لوازم خانگی، کانکس و کانتینر استفاده میشه .

اما این خصوصیات بی نظیر لوله مبلی چی هستن ؟

اول اینکه لوله مبلی بخاطر ورقی که ازش تولید میشه، سطح صاف و زیبایی داره،همچنین فرم پذیره، خوب خم میشه، و از همه مهمتر خیلی خوب آب میگیره، آب کروم، مث آینه .

دیگه اینکه دقت ابعادی خوبی هم داره، ینی قطر و ضخامتش دقیقه و میشه روش حساب کرد .

خصوصیت مهم دیگه، قیمت لوله مبلی هستش،  که اتفاقا قیمتش تو واحد وزن از بقیه لوله های آهنی بالاتر هم هست ، اما چون این لوله ها سبک هستن ، ینی ضخامت 0.4، 0.5، 0.6، 0.7 تا … 1.5 میلیمتر دارن ، قیمت 1 متر اونها از بقیه لوله ها ارزون تر درمیاد، ینی میشه گفت هم کیفیت بالاتری دارن و هم به صرفه ترن . حالا قیمت لوله سبک یا مبلی به چی بستگی داره ؟ اول به ورقی که ازش تولید میشه ! در واقع 90 درصد پولی که میدیم رو بابت ورقش میدیم . ورق روغنی یا ورق نورد سرد . پس قیمت لوله سبک به قیمت ورق روغنی بستگی داره که اونم خودش به قیمت جهانی فولاد، قیمت ارز، تعرفه های گمرکی و هزینه های تولید کارخونه ها مث هزینه انرژی وابستس .

ما در گروه صبا 35 سااااله که کارمون تولید و توزیع لوله و پروفیل های صنعتیه و افتخار میکنیم که  گسترده ترین سبد محصول لوله مبلی و پروفیل سبک را به مشتریانمون  ارائه میدیم.

گروه صنعتی صبا افتخار داره که در کنار تولید و تامین لوله مبلی یا سبک به شکل خام، خدمات برش لوله مبلی  و همچنین کشش لوله و پروفیل را به بهترین قیمت و توسط بروزترین دستگاههای دنیا انجام می ده. کارگاه برش لوله و پروفیل گروه صنعتی صبا، با داشتن ۷ خط برش PLC لوله و پروفیل ، قادره روزانه تا ۵۰۰۰۰ قطعه برش خورده تحویل مشتریان گرامی بده .

 

اما چند سوال مهم :

لوله مبلی یا سبک چیه ؟ و چه تفاوتی با لوله معمولی داره ؟ چرا گاهی بهش میگن لوله روغنی ؟

لوله مبلی یا سبک به لوله هایی گفته می شه که از ورق نازکتری (معمولا ورق نورد سرد یا روغنی) تولید میشن، و ضخامتی بین 0.4 تا 1.5 میلیمتر دارن .

قیمت امروز فروش لوله مبلی چند بوده ؟ و اساسا این لوله ها از لوله های معمولی ارزانتر هستن یا گرانتر ؟

پایه قیمت لوله مبلی صبا امروز 44200 تومن بوده ، لازمه بدونیم با اینکه قیمت واحد وزن لوله مبلی در مقایسه با لوله های معمولی بالاتره اما چون این لوله ها سبک ترن قیمت هر شاخه اونها ارزون تر درمیاد .

چرا استفاده از لوله مبلی یا سبک به صرفه تره ؟

برخلاف لوله های معمولی که برای هر قطر نهایتا دو یا سه ضخامت بیشتر ندارن، در استاندارد لوله مبلی ، برای هر مقطع (مثلا لوله 20) حدود 10 ضخامت مختلف موجوده ، که طراح یا تولید کننده محترم می تونه از بین اونها و با توجه به خصوصیات فیزیکی که در نظر داره ، وزن دلخواهشو انتخاب کنه .

بار چه کارخانه هایی را می توانم از گروه صبا خریداری کنم ؟

گروه صبا افتخار داره در کنار تولید، محصولات بهترین کارخانه های حال حاضر لوله و پروفیل سبک ایران را در سبد محصولات خودش داره، شما همراه گرامی میتونید محصولات کارخانه هایی همچون: کارخانه خاورصنعت هما، نورد و پروفیل ساوه، فولاد ساب و کویر را از طریق گروه صبا تهیه کنید .

 

قیمت در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 22 شهریور 1402


0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها