کیفیت تولید، تحت تاثیر قیمت پروفیل مبلی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی