جدول وزن پروفیل سبک | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

در ادامه جدول وزن پروفیل سبک بر حسب ابعاد مقطع و ضخامت جداره ارائه شده است .

شما میتوانید با انتخاب مقطع و ضخامت مورد نظر، وزن پروفیل 6 متری را بدست آوردید .

نوع قوطی ضخامت 0.6 ضخامت 0.7 ضخامت 0.8 ضخامت 0.9 ضخامت 1 ضخامت 1.25 ضخامت 1.5
قوطی 10*10 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 2.350 2.800
قوطی 10*25 1.900 2.200 2.550 2.900 3.200 4.000 4.800
قوطی 14*25 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000 3.800 4.350
قوطی 16*16 1.700 2.000 2.300 2.600 2.900 3.600 4.350
قوطی 20*10 1.650 1.900 2.200 2.500 2.750 3.400 4.100
قوطی 20*20 2.180 2.500 2.900 3.250 3.650 4.550 5.450
قوطی 20*30 2.800 3.250 3.700 4.200 4.650 5.800 7.000
قوطی 25*25 2.800 3.250 3.700 4.200 4.650 5.800 7.000
قوطی 30*30 3.300 3.850 4.400 5.000 5.500 6.900 8.300
قوطی 40*20 3.300 3.850 4.400 5.000 5.500 6.900 8.300
قوطی 40*40 4.350 5.100 5.800 6.550 7.300 9.100 10.900
قوطی 48*20 4.200 4.900 5.600 6.300 7.000 8.700 10.500
قوطی 50*30 4.350 5.100 5.800 6.550 7.300 9.100 10.900
قوطی 50*50 —– —– 7.350 8.250 9.200 11.500 13.750
قوطی 60*20 4.350 5.100 5.800 6.550 7.300 9.100 10.900
قوطی 60*30 5.000 5.800 6.600 7.450 8.300 10.400 12.450
قوطی 60*40 —– —– 7.350 8.250 9.200 11.500 13.750
قوطی 80*40 —– —– —– 9.950 11.000 13.850 16.600

جدول وزن پروفیل سبک بر حسب ابعاد مقطع و ضخامت جداره

در واقع مهمترین فاکتور در تعیین قیمت پروفیل مبلی وزن آن است 1 شاخه از پروفیل 1.5 میلیمتر وزن و هزینه ای بیش از 2 برابر همان پروفیل با ضخامت 0.7 دارد، اما مد نظر داشته باشید پروفیل های سبک تر ضعیفتر هستند و ممکن است جواب کار شما را ندهند . بسیار مهم است که وزن یا ضخامت صحیح را انتخاب کنیم .